Vlak voor de invoering van het Europese importverbod heeft Groen Links vragen gesteld aan Minister Verburg over de handhaving van de wet. De vragen aan de Minister en antwoorden van de Minister zijn hieronder weergegeven.

Vraag Groen Links - Ineke van Gent

Kent u het bericht “Bonthandelaren hebben 'voorlopig' vrij spel om het gruwelijk verkregen katten- en hondenbont vals te labelen als imitatiebont (Faux Fur)?

Antwoord - Minister Verburg

Ja.

Vraag Groen Links - Ineke van Gent

Is het waar dat “niemand” bij de Nederlandse overheid zich bezighoudt met de verordening ten aanzien van het importverbod van katten- en hondenbont en van producten die dergelijk bont bevatten? Zo ja, hoe is dit mogelijk? Herkent u zich in het beeld dat Nederland “de verordening op een stoffige plank heeft laten liggen”?

Antwoord - Minister Verburg

Nee. Ik heb de benodigde voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van verordening (EG) nr. 1523/-2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2007 houdende een verbod op het in de handel brengen, de invoer naar en de uitvoer uit de Gemeenschap van katten- en hondenbont en van producten die dergelijk bont bevatten per 1 januari 2009.

Vraag Groen Links - Ineke van Gent

Is het waar dat Nederland uiterlijk 31 december 2008 de Europese Commissie er van in kennis moet stellen welke analysemethoden zij gaat hanteren om katten- en hondenbont uit te sluiten en welke sancties volgen als dit bont wordt aangetroffen? Zo ja, wordt deze deadline gehaald? Komt de handhaving van de verordening in gevaar door de mogelijke vertraging? Kunt u de Kamer garanderen dat vanaf 1 januari 2009 het importverbod op een fatsoenlijke wijze gehandhaafd gaat worden?

Antwoord - Minister Verburg

Het is juist dat de Europese Commissie uiterlijk 31 december 2008 in kennis moet worden gesteld van de te gebruiken analysemethoden en van de vastgestelde sanctiebepalingen. Ik zal voor tijdige kennisgeving zorg dragen; van vertraging is geen sprake. Het verbod zal conform de eisen van de verordening gehandhaafd worden.

Vraag Groen Links - Ineke van Gent

Hoe gaat de handhaving van de verordening in Nederland uitgevoerd worden? Hebben de Nederlandse inspectiediensten voldoende expertise in huis om het importverbod op een deugdelijke wijze te handhaven? Zo nee, hoe gaat u er op toezien dat dergelijke expertise in huis gehaald wordt?

Antwoord - Minister Verburg

Overtreding van de bepalingen in verordening (EG) 1523/2007 wordt met ingang van 31 december 2008 strafbaar gesteld door middel van de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 december 2008 houdende strafbaarstelling van bepalingen in verordening (EG) 1523/2007. Deze regeling zal medio december in de Staatscourant worden gepubliceerd. Het toezicht op de naleving van het verbod op de import van en de handel in honden- en kattenbont zal door de Douane in samenwerking met de VWA worden uitgevoerd. De Douane zal bij elke controle in relatie tot de in- of uitvoer van goederen controleren op mogelijke schendingen van het verbod op honden en kattenbont. Bij vermoedelijke inbreuk op het verbod draagt de Douane het onderzoek over aan de VWA. De VWA voert daarnaast gerichte controles uit in het handelskanaal. Bij vermoeden van de aanwezigheid van honden of kattenbont wordt het materiaal onderzocht in het laboratorium van de VWA met behulp van microscopische detectie. Hiermee wordt vastgesteld of het materiaal bestaat uit dierlijk bont of uit imitatiebont. Vervolgens wordt met microscopisch onderzoek vastgesteld of het dierlijke bont afkomstig is van een konijn. In het geval dat sprake is van dierlijk bont dat niet afkomstig is van een konijn, wordt het materiaal voor verder onderzoek aangeboden aan een extern laboratorium waar met behulp van de zogenaamde SIAM methode (Species Identification of Animals by Maldi-tof mass spectometry) met grote nauwkeurigheid kan worden vastgesteld wat de dierlijke herkomst van het bontmateriaal is. De VWA heeft in 2005 ervaring opgedaan met deze werkwijze. Wanneer de VWA na overdracht door de Douane constateert dat strafrechtelijk optreden wenselijk is, draagt de VWA de zaak over aan de AID. Overtreding van bepalingen in verordening (EG) 1523/2007 kan worden gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden, een taakstraf of een geldboete van de vijfde categorie.

Vraag Groen Links - Ineke van Gent

Hoe gaat u er in Nederland op toezien, dat echt honden- en kattenbont niet onder het label van imitatiebont alsnog verkocht gaat worden?

Antwoord - Minister Verburg

Bij het toezicht wordt rekening gehouden met mogelijke bewuste overtredingen van het verbod. In die gevallen waarin bij een gelabeld materiaal een vermoeden van honden of kattenbont is, wordt het materiaal volgens de bij het antwoord op vraag 5 beschreven methode onderzocht. In het geval er ondanks het label van imitatiebont toch sprake is van katten- of hondenbont zal (strafrechtelijk) worden opgetreden.

Vraag Groen Links - Ineke van Gent

Bent u bekend met het DNA-onderzoek uit Amerika, waar het honden- en kattenbont al enige jaren verboden is, waaruit blijkt dat nog steeds katten- en hondenbont het land binnenkomt door middel van valse labels?

Antwoord - Minister Verburg

Ja.

Waar is door Minister Verburg geen antwoord op gegeven?

  1. Hoe vaak gaat er jaarlijks gecontroleerd worden? Inmiddels weten we dat de Douane nauwelijks controleert. Bij navraag bleek dat slechts 1% van alle geïmporteerde goederen wordt gecontroleerd. De controle is fiscaal niet interessant, zo werd medegedeeld.
  2. Wanneer gaat de Douane over tot controle?
  3. Waar kan de consument verdacht imitatiebont melden?

Deze website bevat geen schokkende afbeeldingen, tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld!

Wij zoeken vrijwilligers

Wilt u actief met ons meedoen? Geef u dan hier op bij ons campagneteam. Wij protesteren op vreedzame wijze tegen het honden- en kattenleed in Azië. Wij verstrekken informatie aan het publiek, de media en de politiek om dit leed onder de aandacht te brengen.

Het traceren van honden- en kattenbont is uitsluitend mogelijk via de SIAM-methode.
Lees meer...

Sinds 1 januari 2009 is het verboden om honden- en kattenbont te importeren. De wet wordt echter nauwelijks gehandhaafd. Wij willen overtreders van de wet, zonder het toepassen van geweld, ontmaskeren en aan de kaak stellen.